प्रकाशन/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-07-24 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-17 आर्थिक ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-11 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-07-10 प्रदेश खेलकुद ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-10 प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-09 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
2019-07-09 विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-09 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-09 बृहत्त विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-09 प्रदेश सभा सचिवालय ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-04-21 प्रदेश सभा सचिवालय ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-04-17 विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 प्रदेश सिँचार्इ ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 प्रदेश घरेलु हिँसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 जिल्ला सभा ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 आर्थिक ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 सगरमाथा टिन्स क्लव (एसटीसी) (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-30 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्