प्रकाशन/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-04-21 प्रदेश सभा सचिवालय ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्
2019-04-17 विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 प्रदेश सिँचार्इ ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 प्रदेश घरेलु हिँसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 जिल्ला सभा ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 आर्थिक ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-03-03 सगरमाथा टिन्स क्लव (एसटीसी) (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-30 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रदेश सि‌चार्इ ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रदेश नं. १ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-10-23 प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-10-23 सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-10-23 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्