२०७५ सालका ऐनहरु


सि.नं. ऐन नं ऐनको नाम  
1 प्रदेश नं.१, विनियोजन ऐन, २०७४ पढ्नुहोस्
2 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
3 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
4 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तब्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
5 प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
6 जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ पढ्नुहोस्
7 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
8 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
9 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
10 १० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
11 अध्यादेश १ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५ पढ्नुहोस्
12 भाग ३ सूचना(सार्वजनिक विदा एव सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ) पढ्नुहोस्
13 १२ प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
14 १५ अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
15 १६ विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
16 १७ सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
17 १८ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
18 ११ आर्थिक ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
19 १३ प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
20 १४ जिल्ला सभा ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
21 १९ प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
22 २० प्रदेश नं. १ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
23 २१ प्रदेश घरेलु हिँसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
24 २२ प्रदेश सिँचार्इ ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्