महाशाखाहरु


महाशाखाहरु

शाखाहरु

   प्रशासन, योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखा

   प्रशासन तथा योजना शाखा

   विपद् व्यवस्थापन शाखा

   आर्थिक प्रशासन शाखा

  सुरक्षा समन्वय महाशाखा

   प्रहरी प्रशासन तथा कारागार व्यवस्थापन शाखा

   शान्ती सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा

    सूचना समन्वय तथा प्रशारण शाखा

  कानून तर्जुमा महाशाखा

   कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

   कानून सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा