ऐन तथा नियमहरु


सि. नं. प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
1 2018-06-13 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ पढ्नुहोस्
2 2018-06-13 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ पढ्नुहोस्
3 2018-06-13 प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको ऐन पढ्नुहोस्
4 2018-06-13 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पढ्नुहोस्
5 2018-06-13 प्रदेश नं एक विनियोजन ऐन¸ २०७४ पढ्नुहोस्
6 2018-06-13 गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५ पढ्नुहोस्
7 2018-06-12 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
8 2018-06-14 जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५ पढ्नुहोस्
9 2018-06-14 प्रदेश नं‍. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
10 2018-06-13 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५ पढ्नुहोस्
11 2018-06-14 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
12 2018-06-14 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
13 2018-08-01 आर्थिक ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
14 2018-08-01 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
15 2018-08-12 प्रदेश रेडियो,एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
16 2018-09-03 जिल्ला सभा ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
17 2018-09-03 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
18 2018-10-23 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
19 2018-10-23 सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
20 2018-10-23 प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
21 2018-11-11 प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
22 2019-01-09 प्रदेश नं. १ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
23 2019-01-09 प्रदेश सि‌चार्इ ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
24 2019-01-30 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
25 2019-03-03 सगरमाथा टिन्स क्लव (एसटीसी) (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७५ पढ्नुहोस्
26 2019-04-17 विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ पढ्नुहोस्
27 2019-04-21 प्रदेश सभा सचिवालय ऐन,२०७६ पढ्नुहोस्